تاریخچه

1361 تاسیس کارخانه کالوپ ساوه  (ERW Pipes ASTM)

1373تاسیس کارخانه کالوپ اصفهان  (Spiral Pipes AWWA)

1379 تاسیس کارخانجـات فـولاد کوهپـایه مقـاطـع سبــک نـورد گـرم DIN 

1383 توسعه کارخانه کالوپ ساوه  (ERW Pipes API) 

1388 توسعه کارخانه کالوپ اصفهان (ERW Pipes AWWA and HSS ASTM) 

1389 توسعه کارخانه کالوپ اصفهان (ERW Pipes API)

1394 توسعه کارخانه کالوپ اصفهان (Steel Service Center,Cut to Length,Slitter)

1396 توسعه کارخانه کالوپ اصفهان 5 خط همزمان  تولید لوله های فولادی اسپیرال تا 120 اینچ و طول 18 متر (Spiral Pipes AWWA)