محصولات جدید تولید شده

تولید قوطی های ساختمانی در ابعاد ۳۰۰ *۳۰۰ سبک با ضخامت های ۶، ۸ و ۱۰ میلی متر

تولید قوطی های ساختمانی در ابعاد ۲۲۰ * ۲۲۰ با ضخامت های ۶، ۸ و ۱۰ میلی متر

تولید قوطی های ساختمانی در ابعاد ۱۸۰ * ۲۶۰ با ضخامت های ۶، ۸ و ۱۰ میلی متر