پروژه ها

ليست برخي از قرارداد هاي آبي شركت كالوپ
رديف طرف قرارداد موضوع قرارداد متراژ وزن (كيلوگرم)
1 شركت ايرتيك لوله هاي 4-6-10و14 اينچ 35,800 846,426
2 سازمان آب منطقه اي فارس لوله هاي 10-12-16و20اينچ 33,000 180,000
3 شركت آب منطقه اي خراسان لوله 14 اينچ 4,000 189,000
4 آب منطقه اي اصفهان و چهار محال و بختياري لوله هاي 6-12و20 اينچ 5,500 212,542
5 شركت آبفاي روستايي استان خوزستان لوله 12 اينچ 5,400 185,024
6 شركت باغ گستران سامان لوله 12 اينچ 4,000 196,000
7 شركت آبفاي روستايي استان خوزستان لوله هاي 10-12و14 اينچ 14,708 618,240
8 شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب لوله 8 اينچ 12,000 480,000
9 شركت آبفاي روستايي استان خوزستان لوله هاي 6-8-10-12-14و16 اينچ 57,000 2,500,000
10 آبفاي شهرها و شهركهاي غرب استان تهران لوله 6 اينچ 2,004 58,116
11 آب منطقه اي اصفهان و چهار محال و بختياري لوله 20 اينچ 1,002 81,162
12 شركت آبفاي جنوب غربي استان تهران لوله هاي 10-12-14-16و20 اينچ 6,300 388,008
13 شركت آب منطقه اي اصفهان و چهار محال و بختياري لوله 14 اينچ 2,004 92,184
14 شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب لوله 12 اينچ 10,600 519,792
15 شركت عمران شهر علامه مجلسي لوله 14 اينچ 11,004 572,208
16 شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان   لوله 8 اينچ 7,008 231,264
17 شركت اداره كل امور آب استان همدان لوله 16-18و20 اينچ 1,506 92,224
18 شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان رضوي لوله 6-10و14 اينچ 8,062 262,992
19 شركت جنوب سازه لوله 10 اينچ 17,004 680,160
20 شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان   لوله 8 اينچ 15,510 511,830
21 شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان   لوله 12 اينچ 13,728 672,672
22 شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان   لوله 8 اينچ 1,008 33,264
23 شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان   لوله 12 اينچ 4,008 196,392
24 قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء لوله  12و14 اينچ 4,008 345,180
25 آبفاي آذربايجان شرقي لوله 12 اينچ 3,200 200,000
26 شركت آب و فاضلاب مشهد لوله 14 اينچ 3,000 186,000
27 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان   لوله8-10-14-16-18-20و24  اينچ 8,952 466,654
28 شركت آب  منطقه اي كردستان لوله 14-18-24-28 اينچ 6,360 461,224
29 شركت آب منطقه اي كرمانشاه لوله 8-10-12-16 و 20 اينچ 4,896 285,660
30 سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان لوله 20 اينچ 1,800 136,800
31 شركت آب منطقه اي كرمانشاه لوله 6-10-12 و14 اينچ 4,950 293,890
32 سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري لوله 16 اينچ 2,130 136,320
33 شركت آب منطقه اي گيلان لوله 24 و 48 اينچ 996 141360
34 شركت آب و فاضلاب مشهد لوله 14 اينچ 636 46428
35 شركت توسعه و عمران اراضي كشاورزي لوله فولادي در اقطار مختلف 4,092 2,283,524
36 سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري لوله 18 اينچ 1,000 89,000
37 سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز لوله 20 و 24 اينچ 9,100 906,500
38 سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان و له4-6-8-10-14-16-18-20 اينچ 5,702 365,296
39 شركت آب و فاضلاب اصفهان لوله 20 اينچ 2,300 230,000
40 شركت آب و فاضلاب مشهد لوله16 و 20 اينچ 1,200 81,000
41 شركت آب منطقه اي خراسان شمالي لوله هاي فولادي در اقطار مختلف 8,680 360,120
42 شركت آب و فاضلاب اصفهان لوله 12 و24 اينچ 1,334 117,000
43 شركت آب و فاضلاب روستايي  خراسان رضوي لوله 14 اينچ 6,000 315,000
44 سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري لوله 16 اينچ 900 57,600
45 شركت آب منطقه اي خراسان شمالي لوله 12 و 16 اينچ 3,560 174,400
46 شركت آب منطقه اي خراسان شمالي لوله 4-8-16-20 و40 اينچ 4,620 518,124
47 شركت آب منطقه اي كردستان لوله هاي فولادي در اقطار مختلف 4,992 483,756
48 شركت آب منطقه اي خراسان شمالي لوله 16 اينچ 3,530 176,500
49 شركت آبفاي استان اصفهان لوله 20 اينچ 2,500 247,500
50 شركت آبفاي استان هرمزگان لوله 10 و 12 اينچ 23,500 1,100,000
51 شركت آبفاي شيراز لوله 20 و 16 اينچ 1,008 85,944
52 سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان لوله فولادي در اقطار مختلف 4,362 378,462
53 سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان لوله 24 اينچ 1,416 134,520
54 شركت آب منطقه اي فارس لوله 8 و 10 اينچ 22,560 822,624
55 سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري لوله 16 و 8 اينچ 3,900 138,150
56 شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمان لوله 8 اينچ 5,400 183,600
57 سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري لوله 20 اينچ 4,500 342,000
58 شركت آبفاي استان هرمزگان لوله 16 اينچ 9,000 567,000
59 سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان لوله 24 اينچ 4,200 399,000
60 شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس لوله 16 اينچ 6,000 522,000
61 شركت آب منطقه اي كرمانشاه لوله 32 اينچ 4,920 792,120
62 شركت آب منطقه اي كردستان لوله 24و28 اينچ 7,000 756,000
63 شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب لوله 6 اينچ 12,000 269,640
64 شركت آب منطقه اي مركزي لوله 24 اينچ 4,100 447,800
65 شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب لوله 12و30 اينچ 5,604 317,622
66 شركت آب و فاضلاب استان اصفهان لوله 20 اينچ 888 99,456
67 شركت آب و فاضلاب استان اصفهان لوله 14،18،20،12 13,680 753,720
68 شركت آب و فاضلاب چهارمحال و بختياري لوله 6 اينچ 4,992 112,320
69 شركت آب و فاضلاب ايلام لوله 20 اينچ 4,000 312,000
70 شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي لوله 14 اينچ 3,000 157,500
71 سازمان جهاد كشاورزي چهار محال و بختياري لوله 10 و 16 اينچ 6,280 286,900
72 شركت آب منطقه اي خراسان شمالي لوله 28 اينچ 4,950 519,750
73 سازمان جهاد كشاورزي ايلام لوله 24و14و12و8 5,600 374,900
74 شركت آب و فاضلاب كرمان لوله 12 اينچ 5,580 267,840
75 شركت آب منطقه اي خراسان شمالي لوله 16و18و20و22اينچ 11,406 825,630
76 شركت آب و فاضلاب كرمان لوله 14 اينچ 3,050 160,125
77 شركت آب منطقه اي كردستان لوله 32 اينچ 1,000 205,000
78 شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي لوله 20و28 اينچ 8,508 944,592
79 شركت آب منطقه اي خراسان رضوي لوله 6و28 اينچ 516 6,468
80 شركت آب و فاضلاب كرمان لوله 12 اينچ 10,000 480,000
81 شركت پيوند بيستون پارس لوله 24 اينچ 3,732 447,840
82 شركت آب و فاضلاب روستايي كرمان لوله 12 اينچ 18,500 878,940
83 شركت آب و فاضلاب هرمزگان لوله 14 و 20 اينچ 13,400 59,300
84 شركت آب و فاضلاب هرمزگان لوله 28 اينچ 20,000 2,375,000
85 شركت آب منطقه اي هرمزگان لوله 32 اينچ 22,000 3,521,280
86 شركت آب و فاضلاب شيراز لوله 12و16و20و24 اينچ 5,832 378,084
87 شركت آب و فاضلاب ايلام لوله فولادي 20 اينچ 9,000 711,000
88 شركت آب و فاضلاب سمنان لوله فولادي 12 اينچ 22,000 1,111,000
89 شركت آب و فاضلاب كهگيلويه و بويراحمد لوله فولادي 20 اينچ 2,000 178,000
90 شركت آب منطقه اي چهارمحال و بختياري لوله فولادي 22 و 24 اينچ 15,300 1,331,250
91 شركت آب و فاضلاب كرمان لوله فولادي 10 و 12 اينچ 38,500 1,626,250
92 شركت آب منطقه اي هرمزگان لوله فولادي 16 و 24 اينچ 10,000 723,000
93 شركت آب و فاضلاب روستايي قزوين لوله فولادي 12 اينچ 35,500 1,686,250
94 شركت آب و فاضلاب استان كرمان لوله فولادي 12 و 16 اينچ 11,000 606,000
95 شركت آب منطقه اي فارس لوله 28 اينچ 44,000 4,884,000
96 شركت آب منطقه اي چهارمحال و بختياري لوله 28 اينچ 12,500 1,387,500
97 شركت آب و فاضلاب اصفهان لوله 8 و 12 اينچ 9,192 560,172
98 شركت آب و فاضلاب اصفهان لوله 20 اينچ 4,488 531,828
99 شركت آب منطقه اي فارس لوله 6 الي14 اينچ 20,550 2,329,625
100 شركت آب و فاضلاب روستايي كرمان لوله 12 اينچ 4,700 225,600
101 سازمان آب و برق خوزستان لوله 8 و 24 اينچ 9,400 1,099,800
102 شركت آبفا كرمان لوله 14 اينچ 3,000 159,000
103 شركت آب و فاضلاب استان مركزي لوله 16و28 اينچ 2,412 202,332
104 شركت آبفا فارس لوله 6و8و10و12و20و24 11,172 530,451
105 شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي لوله 28 اينچ 974 135,386
106 شركت آبفا اصفهان لوله 3اينچ الي 18اينچ 9,036 305,484
107 شركت آبفا اصفهان لوله 12اينچ الي 18اينچ 3,012 172,956
لیست برخی از قراردادهای گازی شرکت کالوپ
ردیف طرف قرارداد شرح کالا متراژ وزن (کیلوگرم )
1 شرکت ملی گاز ایران Gr.B-API5L-”0.250-”12 900,000 45,099,000
2 شرکت گاز استان خوزستان Gr.B-API5L-”0.188-”8 15,000 375,000
3 شرکت گاز استان خوزستان X42-API5L-”0.250-”12 250,125 6,276,277
4 شرکت ملی گاز ایران X42-API5L-”0.219-”10 350,000 15,299,600
X42-API5L-”0.250-”12
5 شرکت گاز استان خوزستان X42-API5L-”0.250-”12 217,830 10,701,851
X42-API5L-”0.219-”10
X42-API5L-”0.219-”8
X42-API5L-”0.312-”12
6 شرکت گاز استان خوزستان X42-API5L-”0.375-”12 10,830 797,629
7 شرکت ملی گاز ایران Gr.B-API5L-”0.219-”10 200,000 7,388,000
8 شرکت گاز استان همدان X42-API5L-”0.172-”6 34,400 808,906
X42-API5L-”0.188-”6
X42-API5L-”0.203-”6
X42-API5L-”0.188-”8
X42-API5L-”0.219-”8
X42-API5L-”0.279-”10
9 شرکت گاز استان یزد X42-API5L-”0.188-”6 18,000 533,175
X42-API5L-”0.250-”6
X42-API5L-”0.219-”8
X42-API5L-”0.250-”8
X42-API5L-”0.312-”8
10 منطقه 3عملیات انتقال گاز X42-API5L-”0.250-”8 2,000 67,140
11 گاز استان خراسان جنوبی X42-API5L-”0.219-”10 30,000 1,108,200
12 شرکت گاز استان گلستان X42-API5L-”0.250-”10 7,008 294,967
13 شرکت گاز استان کرمانشاه X42-API5L-”0.281-”8 7,150 235,768
X42-API5L-”0.250-”8
X42-API5L-”0.219-”8
14 شرکت گاز استان کرمان X42-API5L-”0.203-”6 6,000 155,580
X42-API5L-”0.307-”10
15 شرکت گاز استان کرمانشاه X42-API5L-”0.250-”10 520 25,560
X42-API5L-”0.322-”10
16 مناطق نفت خیز جنوب X52-API5L-”0.280-”6 25,740 1,136,473
X52-API5L-”0.250-”8
X52-API5L-”0.279-”10
X52-API5L-”0.250-”12
X42-API5L-”0.281-”12
X52-API5L-”0.375-”12
17 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران X52-API5L-”0.406-”14 127,260 8,050,749
X52-API5L-”0.375-”14
X52-API5L-”0.344-”14
X52-API5L-”0.188-”6
18 شرکت ملی صنایع مس ایران 14"-0.375"-API5L-Gr.B 3,500 283,500
19 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 40,000 1,477,600
20 شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران X52-API5L-”0.250-”8 5,000 16,785
21 شرکت گاز استان سمنان X52-API5L-”0.250-”8 42,000 1,416,020
X52-API5L-”0.277-”8
22 شرکت گاز استان قزوین 10"-0.219"-API5L-Gr.B 22,500 1,035,285
Gr.B -API5L-”0.250-”12
23 شرکت گاز استان لرستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 5,000 184,700
24 شرکت گاز خراسان رضوی X42-API5L-”0.330-”12 6,000 392,100
25 شرکت گاز استان گیلان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 30,000 1,108,200
26 شرکت گاز استان گلستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 15,000 685,462
Gr.B -API5L-”0.250-”12
27 شرکت گاز استان لرستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 45,000 1,859,850
Gr.B -API5L-”0.250-”12
28 شرکت گاز استان خراسان رضوی Gr.B -API5L-”0.250-”12 15,000 751,650
29 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 60,000 2,216,400
30 شرکت گاز استان اردبیل Gr.B -API5L-”0.172-”6 155,000 4,616,300
Gr.B-API5L-”0.188-”8
10"-0.219"-API5L-Gr.B
Gr.B -API5L-”0.250-”12
31 شرکت گاز استان خراسان شمالی Gr.B -API5L-”0.172-”6 36,000 776,700
Gr.B-API5L-”0.188-”8
32 شرکت گاز استان گلستان Gr.B-API5L-”0.188-”8 22,000 731,320
Gr.B -API5L-”0.250-”12
33 شرکت گاز استان قزوین Gr.B-API5L-”0.188-”8 48,000 1,310,320
10"-0.219"-API5L-Gr.B
34 شرکت گاز استان همدان Gr.B -API5L-”0.250-”12 3,000 150,330
35 شرکت گاز استان تهران 10"-0.219"-API5L-Gr.B 30,000 1,371,600
Gr.B -API5L-”0.250-”12
36 شرکت گاز استان لرستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 60,000 2,611,500
Gr.B -API5L-”0.250-”12
37 شرکت گاز استان سمنان Gr.B-API5L-”0.188-”8 88,000 2,232,560
38 شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری Gr.B-API5L-”0.188-”8 20,000 565,250
10"-0.219"-API5L-Gr.B
39 مناطق نفت خیز جنوب 10"-9.5mm-API5L-X52 62,064 3,832,452
40 شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 10"-0.365"-API5L-X42 43,100 2,607,550
41 شرکت گاز استان کرمانشاه Gr.B-API5L-”0.188-”8 15,000 380,550
42 شرکت گاز استان خراسان شمالی Gr.B-API5L-”0.172-”6 199,000 5,567,970
Gr.B-API5L-”0.188-”8
10"-0.219"-API5L-Gr.B
Gr.B -API5L-”0.250-”12
6"-0.219"-API5L-X42
10"-0.250"-API5L-X42
10"-0.307"-API5L-X42
X42-API5L-”0.250-”12
43 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 90,000 3,719,700
12"-0.250"-API5L-Gr.B
44 شرکت گاز استان گلستان 6"-0.172"-API5L-Gr.B 90,000 2,318,700
10"-0.219"-API5L-Gr.B
45 شرکت گاز استان گیلان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 45,000 1,925,700
12"-0.250"-API5L-Gr.B
46 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 6"-0.172"-API5L-Gr.B 31,000 897,250
10"-0.219"-API5L-Gr.B
12"-0.250"-API5L-Gr.B
47 شرکت گاز استان یزد 12"-0.250"-API5L-Gr.B 12,000 60,132
48 شرکت گاز استان سمنان 12"-0.250"-API5L-Gr.B 18,000 90,198
49 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 20,000 76,514
12"-0.250"-API5L-Gr.B
50 شرکت گاز استان مرکزی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 20,000 93,635
12"-0.250"-API5L-Gr.B
51 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 40,000 1,477,600
52 شرکت گاز استان گلستان 6"-0.172"-API5L-Gr.B 125,000 3,324,500
Gr.B-API5L-”0.188-”8
12"-0.250"-API5L-Gr.B
53 شرکت گاز استان کرمانشاه Gr.B-API5L-”0.188-”8 50,000 1,268,500
54 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-X42 95,000 3,509,300
55 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 100,000 3,694,000
56 شرکت گاز استان خراسان رضوی 12"-0.250"-API5L-Gr.B 25,000 1,252,750
57 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 12"-0.250"-API5L-Gr.B 35,000 1,753,850
58 شرکت گاز استان اردبیل 10"-0.219"-API5L-Gr.B 110,000 4,647,650
12"-0.250"-API5L-Gr.B
59 گاز خراسان شمالی X42-API5L-”0.250-”12 17,808 892,359
60 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 35,000 1,292,900
61 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 35,000 1,061,500
Gr.B-API5L-”0.188-”8
62 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 12"-0.250"-API5L-Gr.B 30,000 1,503,300
63 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 10"-0.219"-API5L-X42 88,800 3,280,272
64 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 10"-0.250"-API5L- X52 42,370 1,878,003
14"-0.281"-API5L-X52
65 شرکت گاز استان فارس 10"-0.219"-API5L-Gr.B 135,500 6,588,580
12"-0.250"-API5L-Gr.B
12"-0.312"-API5L-X42
12"-0.330"-API5L-X42
66 شرکت گاز استان کردستان 6"-0.172"-API5L-Gr.B 14,000 305,845
Gr.B-API5L-”0.188-”8
67 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 77,000 3,002,420
12"-0.250"-API5L-Gr.B
68 شرکت گاز استان خراسان شمالی 10"-0.219"-API5L-X42 7,620 281,483
69 شرکت گاز استان کرمانشاه 6"-0.172"-API5L-Gr.B 30,000 533,400
70 شرکت گاز استان یزد 6"-0.172"-API5L-Gr.B 75,000 1,788,900
Gr.B-API5L-”0.188-”8
71 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی Gr.B-API5L-”0.188-”8 50,000 1,268,500
72 شرکت گاز استان کرمانشاه 10"-0.219"-API5L-Gr.B 20,000 738,800
73 شرکت گاز استان قزوین 12"-0.250"-API5L-Gr.B 17,000 851,870
74 شرکت گاز استان کرمانشاه Gr.B-API5L-”0.188-”8 20,000 507,400
75 شرکت گاز استان کردستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 18,000 664,920
76 شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 10"-0.219"-API5L-Gr.B 29,004 1,071,407
77 شرکت گاز استان آذربایجان غربی 12"-0.250"-API5L-Gr.X42 20,172 1,032,354
12"-0.281"-API5L-Gr.X42
12"-0.330"-API5L-Gr.X42
78 شرکت گاز استان آذربایجان غربی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 30,000 1,239,900
12"-0.250"-API5L-Gr.B
79 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 5,000 184,700
80 شرکت گاز گلستان Gr.B-API5L-”0.188-”8 30,000 761,100
81 شرکت گاز استان کرمان Gr.B-API5L-”0.188-”8 160,000 4,059,200
82 شرکت گاز استان کرمان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 10,000 369,400
83 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی Gr.B-API5L-”0.188-”8 13,000 352,950
10"-0.219"-API5L-Gr.B
84 شرکت گاز کردستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 36,000 1,329,840
85 شرکت گاز استان کرمان Gr.X42-API5L-”0.188-”8 99,100 2,735,254
Gr.X42-API5L-”0.250-”8
Gr.X42-API5L-”0.312-”8
86 شرکت گاز استان یزد 10"-0.219"-API5L-Gr.B 40,000 1,477,600
87 شرکت گاز استان بوشهر 6"-0.172"-API5L-Gr.B 65,000 1,307,500
Gr.B-API5L-”0.188-”8
88 شرکت گاز استان یزد 12"-0.250"-API5L-Gr.B 9,996 500,899
89 شرکت گاز استان آذربایجان غربی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 190,000 8,335,600
12"-0.250"-API5L-Gr.B
90 شرکت گاز استان قزوین 10"-0.219"-API5L-Gr.B 53,000 1,957,820
91 شرکت گاز استان کرمانشاه Gr.B-API5L-”0.188-”8 17,000 431,290
92 شرکت گاز استان خوزستان 10"-0.219"-API5L-Gr.X42 14,000 517,160
93 شرکت گاز استان قزوین Gr.B-API5L-”0.188-”8 20,000 507,400
94 شرکت گاز استان گلستان 12"-0.250"-API5L-Gr.B 15,000 751,650
95 شرکت گاز استان تهران 10"-0.219"-API5L-Gr.B 50,000 2,242,100
12"-0.250"-API5L-Gr.B
96 شرکت گاز استان مازندران Gr.B-API5L-”0.188-”8 2,000 50,740
97 شرکت گاز استان یزد Gr.B-API5L-”0.188-”8 60,000 1,522,200
98 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی Gr.B-API5L-”0.188-”8 40,000 1,014,800
99 شرکت گاز اردبیل 10"-0.219"-API5L-Gr.B 22,000 970,720
12"-0.250"-API5L-Gr.B
100 شرکت گاز استان لرستان 6"-0.172"-API5L-Gr.B 80,000 1,117,200
Gr.B-API5L-”0.188-”8
101 شرکت گاز آذربایجان غربی 6"-0.172"-API5L-Gr.B 5,000 889,000
102 شرکت گاز استان کرمان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 8,600 365,096
12"-0.250"-API5L-Gr.B
103 شرکت گاز استان قزوین 10"-0.219"-API5L-Gr.B 1,500 55,410