پوشش داخلی اپوکسی مایع


۱- پوشش داخلی اپوکسی مایع بهبود دهنده جریان سیال:
پوشش داخلی اپوکسی مایع در زمزه پوشش‌های نازک دو جزیی طبقه بندی می‌شود که به کمک افشانه اجرا می‌گردد. این پوشش‌ها به طور تخصصی جهت بهبود جریان سیال در طول خطوط لوله طراحی شده‌اند.

۲- پوشش داخلی اپوکسی مایع ضد الکتریسته ساکن:
این پوشش به دلیل ممانعت از ایجاد الکتریسیته ساکن، مناسب‌ترین گزینه به عنوان پوشش داخلی خطوط لوله و اتصالات بکار رفته برای انتقال سوخت هواپیما، ترکیبات آروماتیک آتشگیر و یا هر ماده قابل اشتعال دیگر می‌باشد. این پوشش ضمن پیشگیری از ایجاد الکتریسته ساکن، در برابر خوردگی و رشد میکروارگانیسم‌ها نیز مقاوم بوده و ایمنی خط لوله را تضمین می‌نماید.

۳- پوشش داخلی اپوکسی مایع جهت انتقال آب آشامیدنی:
پوشش‌های اپوکسی مایع، در گروه پوشش‌های داخلی دو جزیی طبقه‌بندی شده‌اند که به صورت افشانه بر روی سطح داخلی خطوط لوله آب آشامیدنی اجرا می‌شوند. فرآوری این پوشش‌ها به صورت کارگاهی بر روی طیف وسیعی از اقطار لوله امکان پذیر است.