خط مشی

کارخانجات لوله‌سازی کالوپ در سال ۱۳۶۱ با هدف تولید لوله‌های فولادی جهت تامین لوله‌های آبرسانی و جــدار چاه به روش درز جوش مستقیم (Electric Resistance Welding - ERW) در اقطار ۶-۸-۱۰- ۱۲ و ۱۴ اینچ تاسیس گردید. با افزایش تقاضـای صنایـع نفت و گاز کشور به لوله‌های فـولادی بر اساس استاندارد API5LQ1 (IPS) (PSL۲)، این شرکـت پـس  از مشـاوره با کارشناســان داخلی و خارجـی ذیربط، طرح توسـعه کارخانـجات لوله‌سازی کالوپ را به  منـظور افزایش کـیفی و کمی تولیـدات آن جهت تامین نیازهای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در سـال ۱۳۸۲ با ظرفیـت تولـیدسالانه ۲۴۰,۰۰۰ تن در دو شیفت کاری به مرحله اجرا گذاشت .
بر همین اساس دیدگاه مدیریت شرکت کالوپ افزایش سطح کیفی محصولات و بر آورده نمودن نیازها و افزایش سطح رضایتمــندی مشتـریان از طـریق اسـتقرار نظـام مدیریـت کیفــیت ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸  و همچنیـن از طریـق اسـتاندارد API5LQ1 (IPS) می‌باشد و دراین راستا سیاست‌های خود را بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثربخش آن می‌داند :

بهبود کیفیت محصولات از طریق تامین تجهیزات، پایش و اندازه‌گیری مناسب با استفاده از فناوری روز .
کاهش اصولی هزینه‌ها از طریق به حداقل رسانیدن تعمیرات و توقف‌های برنامه‌ریزی نشده و تلاش برای کاهش ضایعات.
توسعه دامنه فعالیت و دستیابی به بازارهای فرامنطقه‌ای و بین المللی.
افزایش سطح رضایتمندی مشتریان با استفاده از انجام اثربخش تعهدات در ارتباط با قراردادهای منعقده .
نظر سنجی مداوم از مشتریان و توجه به نظرات و شکایات و ارائه پاسخ مناسب به آنها.
استفاده از ابزارهای مناسب از جمله بازنگـری‌های ادواری به منظور اطمیـنان از استـقرار مناسـب این ابزار و همچنین توسعه و بهبود مستمر اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد کیفی شرکت کالوپ.
استفاده از نیروی انسانی ذیصلاح و ارتقاء سطح دانش ایشان از طریق آموزش‌های مستمر.
افزایش سطح رضایتمندی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از طریق استقرار استاندارد API5LQ1

        
به منظور مطابقت دادن خط‌مشی مذکور با اهداف و برنامه‌ریزی‌های کـلان شرکت کالوپ، این خط‌مشی به صـورت  مســتمر مورد بازنگری قرار گرفته و برای جلوگـیری از هرگـونه انــحراف بین اهداف کلان و مفـاد این خـط‌مشی، بـر اجرای مناسب رویــه‌ها و برنامــه‌های کیفی و نظـارت و کنترل دائمی آن اعـمال مدیـریت خواهد شد. از آنـجایی که  اهــداف فـوق تنها با مسئولیــت‌پذیری، تشـریک مساعی، همدلی و همچنین آگاهی و رشـد علمی تمامی کارکنان تحقق می‌یابد، لذا مدیریت شرکت کالوپ این خط‌مـشی را به روش‌های منـاسب در دسـترس همگان قرار داده و با  ارائه آموزش‌های  لازم از درک آن توسط کلیه همکاران اطمینان حاصل می‌نماید.

                                                                                                             مهدی تمدن
                                                                                                              مدیر عامل