خط مشی

کارخانجات لوله سازی کالوپ در سال 1361 با هدف تولید لوله های فولادی جهت تامین لوله های آبرسانی و جــدار چاه به روش درز جوش مستقیم (Electric Resistance Welding - ERW) در اقطار 6-8-10- 12 و 14 اینچ تاسیس گردید . با افزایش تقاضـای صنایـع نفت و گاز کشور به لوله های فـولادی بر اساس استاندارد API5LQ1 (IPS) (PSL2 )  ، این شرکـت پـس  از مشـاوره با کارشناســان داخلی و خارجـی ذیربط، طرح توسـعه کارخانـجات لوله سازی کالوپ را به  منـظور افزایش کـیفی و کمی تولیـدات آن جهت تامین نیازهای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در سـال 1382 با ظرفیـت تولـیدسالانه 240.000 تن در دو شیفت کاری به مرحله اجرا گذاشت .
بر همین اساس دیدگاه مدیریت شرکت کالوپ افزایش سطح کیفی محصولات و بر آورده نمودن نیازها و افزایش سطح رضایتمــندی مشتـریان از طـریق اسـتقرار نظـام مدیریـت کیفــیت ISO 9001-2008  و همچنیـن از طریـق اسـتاندارد API5LQ1 (IPS) می باشد و دراین راستا سیاست های خود را بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند :

 
  • بهبود کیفیت محصولات از طریق تامین تجهیزات، پایش و اندازه گیری مناسب با استفاده از فن آوری روز .
  • کاهش اصولی هزینه ها از طریق به حداقل رسانیدن تعمیرات و توقف های برنامه ریزی نشده و تلاش برای کاهش ضایعات.
  • توسعه دامنه فعالیت و دستیابی به بازارهای فرامنطقه ای و بین المللی.
  • افزایش سطح رضایتمندی مشتریان با استفاده از انجام اثربخش تعهدات در ارتباط با قراردادهای منعقده .
  • نظر سنجی مداوم از مشتریان و توجه به نظرات و شکایات و ارائه پاسخ مناسب به آنها.
  • استفاده از ابزارهای مناسب از جمله بازنگـری های ادواری به منظور اطمیـنان از استـقرار مناسـب این ابزار و همچنین توسعه و بهبود مستمر اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد کیفی شرکت کالوپ.
  • استفاده از نیروی انسانی ذیصلاح و ارتقاء سطح دانش ایشان از طریق آموزشهای مستمر.
  • افزایش سطح رضایتمندی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از طریق استقرار استاندارد  API5LQ1 .

         به منظور مطابقت دادن خط مشی مذکور با اهداف و برنامه ریزی های کـلان شرکت کالوپ ، این خط مشی به صـورت  مســتمر مورد بازنگری قرار گرفته و برای جلوگـیری از هرگـونه انــحراف بین اهداف کلان و مفـاد این خـط مشی ، بـراجرای مناسب رویــه ها و برنامــه های کیفی نظـارت و کنترل دائمی آن اعـمال مدیـریت خواهد شد .از آنـجایی که  اهــداف فـوق تنها با مسئولیــت پذیری ، تشـریک مساعی ، همدلی و همچنین آگاهی و رشـد علمی تمامی کارکنانتحقق می یابد،لذا مدیریت شرکت کالوپ این خط مـشی را به روش های منـاسب در دسـترس همگان قرار داده و با  ارائه آموزشهای  لازم از درک آن توسط کلیه همکاران اطمینان حاصل می نماید .       
 
                                                                                                             مهدی تمدن
                                                                                                              مدیر عامل