نقشه سایت
بررسی فشردگی و غیر فشردگی مقاطع توخالی مربعی با توجه به نوع فولاد مصرفی :

  طول ضلع ضخامت نسبت b/t حداکثر نسبت آزاد به ضخامت    1.12√Es/Fy حداکثر نسبت آزاد به ضخامت در مقاطع فشرده لرزه  
0.64 Es/Fy
فشردگی و غیر فشردگی فشردگی و غیر فشردگی لرزهایSt 37
300 6 47/00 27/63 15/78    
300 6/3 44/62 27/63 15/78    
300 8 34/50 27/63 15/78    
300 10 27/00 27/63 15/78  
300 12 22/00 27/63 15/78  
300 15 17/00 27/63 15/78  
280 6 43/67 27/63 15/78    
280 6/3 41/44 27/63 15/78    
280 8 32/00 27/63 15/78    
280 10 25/00 27/63 15/78  
280 12 20/33 27/63 15/78  
280 15 15/67 27/63 15/78
260 6 40/33 27/63 15/78    
260 6/3 38/27 27/63 15/78    
260 8 29/50 27/63 15/78    
260 10 23/00 27/63 15/78  
260 12 18/67 27/63 15/78  
260 15 14/33 27/63 15/78
250 5 47/00 27/63 15/78    
250 6 38/67 27/63 15/78    
250 6/3 36/68 27/63 15/78    
250 8 28/25 27/63 15/78    
250 10 22/00 27/63 15/78  
220 5 41/00 27/63 15/78    
220 6 33/67 27/63 15/78    
220 6/3 31/92 27/63 15/78    
220 8 24/50 27/63 15/78  
220 10 19/00 27/63 15/78  
200 4 47/00 27/63 15/78    
200 5 37/00 27/63 15/78    
200 6 30/33 27/63 15/78    
200 6/3 28/75 27/63 15/78    
200 8 22/00 27/63 15/78  
200 10 17/00 27/63 15/78  
فاصله خالص دو جان که شعاع انحنای بین جان و بال از آن کم شده = b
ضخامت جان مقطع = t
 

  طول ضلع ضخامت نسبت b/t حداکثر نسبت آزاد به ضخامت    1.12√Es/Fy حداکثر نسبت آزاد به ضخامت در مقاطع فشرده لرزه  
0.64 Es/Fy
فشردگی و غیر فشردگی فشردگی و غیر فشردگی لرزهای


St 44
300 6 47/00 25/19 14/4    
300 6/3 44/62 25/19 14/4    
300 8 34/50 25/19 14/4    
300 10 27/00 25/19 14/4    
300 12 22/00 25/19 14/4  
300 15 17/00 25/19 14/4  
280 6 43/67 25/19 14/4    
280 6/3 41/44 25/19 14/4    
280 8 32/00 25/19 14/4    
280 10 25/00 25/19 14/4  
280 12 20/33 25/19 14/4  
280 15 15/67 25/19 14/4  
260 6 40/33 25/19 14/4    
260 6/3 28/27 25/19 14/4    
260 8 29/50 25/19 14/4    
260 10 23/00 25/19 14/4  
260 12 18/67 25/19 14/4  
260 15 14/33 25/19 14/4
250 5 47/00 25/19 14/4    
250 6 38/67 25/19 14/4    
250 6/3 36/68 25/19 14/4    
250 8 28/25 25/19 14/4    
250 10 22/00 25/19 14/4  
220 5 47/00 25/19 14/4    
220 6 38/67 25/19 14/4    
220 6/3 36/68 25/19 14/4    
220 8 28/25 25/19 14/4    
220 10 22/00 25/19 14/4  
200 4 47/00 25/19 14/4    
200 5 37/00 25/19 14/4    
200 6 30/33 25/19 14/4    
200 6/3 28/75 25/19 14/4    
200 8 22/00 25/19 14/4  
200 10 17/00 25/19 14/4  
فاصله خالص دو جان که شعاع انحنای بین جان و بال از آن کم شده = b
ضخامت جان مقطع = t
 

  طول ضلع ضخامت نسبت b/t حداکثر نسبت آزاد به ضخامت     1.12√Es/Fy حداکثر نسبت آزاد به ضخامت در مقاطع فشرده لرزه  
0.64 Es/Fy
فشردگی و غیر فشردگی فشردگی و غیر فشردگی لرزهایSt 52
300 6 47/00 23/06 13/18    
300 6/3 44/62 23/06 13/18    
300 8 34/50 23/06 13/18    
300 10 27/00 23/06 13/18    
300 12 22/00 23/06 13/18    
300 15 17/00 23/06 13/18  
280 6 43/67 23/06 13/18    
280 6/3 41/44 23/06 13/18    
280 8 32/00 23/06 13/18    
280 10 25/00 23/06 13/18    
280 12 20/33 23/06 13/18  
280 15 15/67 23/06 13/18  
260 6 40/33 23/06 13/18    
260 6/3 38/27 23/06 13/18    
260 8 29/50 23/06 13/18    
260 10 23/00 23/06 13/18  
260 12 18/67 23/06 13/18  
260 15 14/33 23/06 13/18  
250 5 47/00 23/06 13/18    
250 6 38/67 23/06 13/18    
250 6/3 36/68 23/06 13/18    
250 8 28/25 23/06 13/18    
250 10 22/00 23/06 13/18  
220 5 41/00 23/06 13/18    
220 6 33/67 23/06 13/18    
220 6/3 31/92 23/06 13/18    
220 8 24/50 23/06 13/18    
220 10 19/00 23/06 13/18  
فاصله خالص دو جان که شعاع انحنای بین جان و بال از آن کم شده = b
ضخامت جان مقطع = t
 
 
 

معرفی شرکت

شرکت کالوپ تولید کننده لوله های فولادی با هدف سرویس دهی به صنعت آبرسانی کشور در سال 1361 تاسیس شد. پس از 22 سال تامین این بازار با محصولاتی با بهترین کیفیت و بدون هیچگونه شکایت از طرف مشتریان شرکت کالوپ برای ورود به صنعت نفت و گاز ...

محصولات این شرکت :

- لوله های ERW با استاندارد های :ISP , API 5L PSL2 و IGS
- لوله های اسپیرال با استاندارد های : AWWA C200 و ASTM A53
- مقاطع سازه های فولادی با استاندارد های: ASTM A500 و DIN (EN 10219-1)

پروژه ها

تامین 900 کیلومتر لوله 12 اینچ با ضخامت 6.35 میلیمتر طبق استاندارد API 5L grade B برای شرکت ملی گاز ایران تامین 85 کیلومتر لوله به قطر 12 اینچ و ضخامت 6.35 میلیمتر طبق استاندارد API 5L grade X42 برای شرکت گاز خوزستان ...